Ηλιοθερμικά Συστήματα

H ηλιακή ακτινοβολία που φτάνει στη Γη είναι ίσως η μεγαλύτερη και παράλληλα η μόνη ανεξάντλητη πηγή ενέργειας. Αυτά ακριβώς τα χαρακτηριστικά, έχουν συντελέσει έτσι ώστε ο τεχνικός και επιστημονικός κόσμος να πειραματίζεται και να δημιουργεί εφαρμογές εκμεταλλευόμενος την ηλιακή ενέργεια.

 Μία από αυτές τις εφαρμογές είναι και τα ηλιοθερμικά συστήματα. Η βασική αρχή λειτουργίας των ηλιοθερμικών συστημάτων είναι η μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε χρήσιμη θερμική ενέργεια.-αρχικά-, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα μετατροπής της θερμικής ενέργειας σε ηλεκτρική.

 Τα ηλιοθερμικά συστήματα αποτελούνται από τους ηλιακούς συλλέκτες, τη λεγόμενη ‘θερμική αποθήκη’, τους εναλλάκτες θερμότητας, καθώς και το υδραυλικό κύκλωμα.

 Οι ηλιακοί συλλέκτες, κατά κύριο λόγο χωρίζονται στους επίπεδους και στους συγκεντρωτικούς. Οι επίπεδοι ηλιακοί έχουν συνήθη θερμοκρασία λειτουργίας μεταξύ 40-150ο C και χρησιμοποιούνται σε οικιακές και σε μεσαίου μεγέθους εγκαταστάσεις (πχ κτίριο γραφείων).

 Οι συγκεντρωτικοί ηλιακοί συλλέκτες συγκεντρώνουν την ηλιακή ενέργεια με οπτικά μέσα (πχ παραβολικά κάτοπτρα) και στη συνέχεια την απορροφούν και τη μετατρέπουν σε χρήσιμη θερμική ενέργεια. Στην περίπτωση των συγκεντρωτικών ηλιακών συλλεκτών, υπάρχει η δυνατότητα για τη συλλογή της θερμότητας σε πολύ υψηλότερες θερμοκρασίες από ότι με τους επίπεδους συλλέκτες, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο σε βιομηχανικές χρήσεις και στην παραγωγή ηλεκτρισμού.

 Η ‘θερμική αποθήκη’, αποτελεί έναν τύπο θερμοσυσσωρευτή της εγκατάστασης ενός ηλιοθερμικού συστήματος, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται η αποθήκευση της θερμικής ενέργειας, αφού οι θερμικές ανάγκες μιας εγκατάστασης δε συμβαδίζουν χρονικά με την παραγόμενη ενέργεια.

 Η πολύ σύντομη αναφορά στα βασικά στοιχεία των ηλιοθερμικών συστημάτων, προφανώς δεν καταδεικνύει το ευρύ πεδίο εφαρμογής τους, το οποίο ενδεικτικά έχει ως κάτωθι:

 – Παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης

– Θέρμανση και Κλιματισμός χώρων

– Βιομηχανικές εφαρμογές (πχ ξηραντήρια)

– Θέρμανση νερού κολυμβητικών δεξαμενών κ.α

 Η δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας που προσφέρουν τα ηλιοθερμικά συστήματα, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις ενεργοβόρων εγκαταστάσεων (πχ ξενοδοχεία, συγκροτ ήματα κατοικιών, κολυμβητήρια κλπ), είναι αρκετά μεγάλη. Παρόλα αυτά, το αρχικό κόστος επένδυσης είναι σχετικά υψηλό ακόμη. Από την άλλη μεριά, τα κόστη συντήρησης και λειτουργίας είναι αμελητέα.

 Επειδή όμως, η εγκατάσταση ενός ηλιοθερμικού συστήματος πρέπει να προσεγγίζεται ως μία επένδυση με τεχνοοικονομικά κριτήρια και όχι μόνο λαμβάνοντας υπόψη το αρχικό κόστος, είναι απαραίτητη μία τεχνοοικονομική μελέτη από Μηχανικούς, η οποία να παραθέτει τα απαιτούμενα στοιχεία στον κάθε ενδιαφερόμενο για το αν η επένδυση σε ηλιοθερμικό σύστημα είναι συμφέρουσα και βιώσιμη.

 Η CPCengineering διαθέτει την τεχνογνωσία και τα κατάλληλα ‘εργαλεία΄, ούτως ώστε να καλύψει τις όποιες απαιτήσεις και απορίες κάθε ενδιαφερόμενου και σε εφαρμογές ηλιοθερμικών συστημάτων, εκπονώντας την απαιτούμενη τεχνική και οικονομική μελέτη, καθώς και προτείνοντας τους πιο αξιόπιστους προμηθευτές.