Φωτοβολταϊκό Σύστημα στο Ρέντη

Για την εγκατάσταση του Φ/Β συστήματος  παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 75,705 kWp χρησιμοποίηθηκαν συνολικά 309 Φ/Β πλαίσια τύπου Aleo S19 245Wp τεχνολογίας πολυκρυσταλλικού πυριτίου. Η διάταξη που ακολουθήθηκε έχει ως εξής:

Κτήριο 1:
Τοποθετήθηκαν 2 συστοιχίες (strings) των 23 πλαισίων εν σειρά ισχύος 23 x 245 Wp = 5.635 Wp, συνδεόμενων παράλληλα στην πρώτη MPP είσοδο ενός αντιστροφέα SMA 17000 TL (inverter), και 1 συστοιχία των 21 πλαισίων εν σειρά συνολικής ισχύος 21 x 245 Wp = 5.145 Wp, συνδεόμενων στη δεύτερη MPP είσοδο των δύο αντιστροφέων (inverters) με σύνολο 11.270 Wp + 5.145 Wp = 16.415 Wp. Χρησιμοποιήθηκαν 3 αντιστροφείς (inverters) με την παραπάνω διαστασιολόγηση με σύνολο ισχύος εγκατάστασης στο 1ο κτήριο 3 x 16.415 Wp = 49.245 Wp

Κτήριο 2:
Τοποθετήθηκαν 2 συστοιχίες (strings) των 23 πλαισίων εν σειρά ισχύος 23 x 245 Wp = 5.635 Wp, συνδεόμενων παράλληλα στην πρώτη MPP είσοδο ενός αντιστροφέα SMA 17000 TL (inverter), και 1 συστοιχία των 21 πλαισίων εν σειρά συνολικής ισχύος 21 x 245 Wp = 5.145 Wp, συνδεόμενων στη δεύτερη MPP είσοδο ενός αντιστροφέα (inverter) με σύνολο 11.270 Wp + 5.145 Wp = 16.415 Wp. Επίσης τοποθετήθηκε 1 συστοιχία (string) των 21 πλαισίων εν σειρά ισχύος 21 x 245 Wp = 5.145 Wp, συνδεόμενων παράλληλα στην πρώτη MPP είσοδο ενός αντιστροφέα SMA 10000 TL (inverter), και 1 συστοιχία των 20 πλαισίων εν σειρά συνολικής ισχύος 20 x 245 Wp = 4.900 Wp, συνδεόμενων στη δεύτερη MPP είσοδο ενός αντιστροφέα (inverter) με σύνολο 4.900 Wp + 5.145 Wp = 10.045 Wp. Το σύνολο ισχύος εγκατάστασης στο 2ο κτήριο είναι 16.415 Wp + 10.045 Wp = 26.460 Wp
Η συνολική εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος στο κτήριο έχει ισχύ:
49.245 Wp + 24.460 Wp = 75.705 Wp

Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην χωροθέτηση και τη σκίαση των βάσεων με χρήση εδικών αλγορίθμων μοντελοποίησης του δώματος και του ανάγλυφου της περιοχής, για την βέλτιστη απόδοση του φωτοβολταϊκού συστήματος. Επίσης ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε κατά την τοποθέτηση των βάσεων με χρήση ελάχιστα παρεμβατικής μέθοδου στην υπάρχουσα θερμομόνωση του δώματος.

See also