Συστήματα αυτοπαραγωγής (Net Metering)

NetMetering_1

Το net metering ή αλλιώς αυτοπαραγωγή με χρήση φωτοβολταϊκών δεν είναι κάτι καινούργιο για τις χώρες του εξωτερικού. Ήδη υλοποιείται με επιτυχία στη Γερμανία, στην Κύπρο, στη Μάλτα, και τώρα πλέον και στην Ελλάδα! Με το Ν.4203/2013 (ΦΕΚ 235Α/1‐11‐2013) θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά η αυτοπαραγωγή , και με την ΥΑ στις 31-12-2014 ο θεσμός του net metering πήρε υλοποιήσιμη μορφή με πολλαπλά οφέλη για τον εκάστοτε επενδυτή, είτε πρόκειται για ιδιώτη είτε για μια επιχείρηση.

NetMetering_2Η αυτοπαραγωγή ορίζεται ως η χρήση της ηλιακής ενέργειας μέσω των φωτοβολταϊκών συστημάτων προς παραγωγή ενέργειας για ιδία κατανάλωση. Ουσιαστικά λοιπόν η ενέργεια που παράγεται από τα φ/β panel καταναλώνεται από τον ίδιο τον επενδυτή.

Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται σημαντική μείωση στην ενεργειακή κατανάλωση του επενδυτή. Πρόσθετα, η περίσσεια ενέργεια που παράγεται αποδίδεται στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ και συμψηφίζεται με την ενέργεια που καταναλώνεται κατά τις περιόδους που δεν λειτουργούν τα φωτοβολταϊκά, όπως τη νύχτα. Ο συμψηφισμός αυτός γίνεται σε ετήσια βάση, όπου σε κάθε νέο τιμολόγιο της ΔΕΗ πιστώνεται η περίσσεια ενέργεια σε kWh στον επόμενο λογαριασμό έως ότου ολοκληρωθεί μια ετήσια περίοδος από την αρχική σύνδεση.

NetMetering_3

 Για να επιτευχθεί αυτό, τοποθετείται 2ος μετρητής ο οποίος μετρά την παραγόμενη ενέργεια, κατά αναλογία με το παλαιότερο πρόγραμμα των διασυνδεδεμένων συστημάτων, και πραγματοποιείται προσθαφαίρεση της διαφοράς μεταξύ των 2 μετρητών σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό. Στο τέλος της ετήσιας περιόδου γίνεται ο τελευταίος συμψηφισμός και εν συνεχεία ξεκινά η νέα περίοδος.

Το πρόγραμμα του net metering είναι ιδιαίτερα ελκυστικό για τον επενδυτή , αφού λογίζεται σε ενεργειακό επίπεδο (έναντι των διασυνδεδεμένων όπου η σύμβαση σύνδεσης είναι με συγκεκριμένη επιδοτούμενη τιμή) οπότε δεν υπάρχουν φόροι ή άλλες πρακτικές που να μπορούν να μειώσουν τα οφέλη της επένδυσης. Πρόσθετα η όποια αύξηση στην τιμολογιακή πολιτική του ΔΕΔΔΗΕ δεν επηρεάζει το σύστημα, καθιστώντας τον επενδυτή ουσιαστικά ανεξάρτητο των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας! Επίσης σε τυχόν αυξήσεις της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας, μειώνεται αντίστοιχα ο χρόνος απόσβεσης της επένδυσης.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την σύμβαση συμψηφισμού είναι να υπάρχει ήδη μετρητής κατανάλωσης στο κτήριο όπου θα τοποθετηθεί το φωτοβολταϊκό σύστημα.

Πρόσθετα χαρακτηριστικά που ορίζονται στην Υ.Α. είναι ως παρακάτω:

 • Το σύστημα φωτοβολταϊκών μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε χώρο όμορο του χώρου όπου βρίσκεται ο μετρητής (δώμα, κεραμοσκεπή, στέγαστρα, οικόπεδο, κλπ)
 • Δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα έχουν οι ιδιοκτήτες και οι ενοικιαστές, αφού πρώτα έχουν διασφαλίσει την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη του χώρου όπου θα τοποθετήσουν το φωτοβολταϊκό σύστημα.
 • Στην περίπτωση πολλαπλών μετρητών (πχ ιδιοκτήτες πολυκατοικίας) είναι δυνατό να τοποθετηθούν περισσότερα του ενός συστήματα στο δώμα, μετά την συναίνεση των υπολοίπων ιδιοκτητών.
 • Μπορεί να γίνει σύμβαση και στο κοινόχρηστο μετρητή της πολυκατοικίας επιμερίζοντας το κόστος στους ιδιοκτήτες/ενοικιαστές.
 • Η ισχύς του φωτοβολταϊκού συστήματος για οικίες μπορεί να ανέρχεται έως τα 20kWp για την ηπειρωτική Ελλάδα και την Κρήτη, ενώ για τα μη διασυνδεδεμένα νησιά ανέρχεται έως τα 10 kWp.
 • Για καταναλώσεις μεγαλύτερες των οικιακών (εμπορικές, βιομηχανικές, κτλ) η ισχύς του συστήματος μπορεί να ανέρχεται έως το 50% της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης του μετρητή.
 • Ιδιαίτερα για νομικά πρόσωπα , δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους δημόσιου ενδιαφέροντος σκοπούς, γενικής ή τοπικής εμβέλειας, η ανώτατη ισχύς κάθε φωτοβολταϊκού συστήματος μπορεί να ανέρχεται έως και το 100% της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης.
 • Η σύμβαση συμψηφισμού έχει 25ετή διάρκεια

ΟΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 Στους παρακάτω πίνακες, φαίνονται οι διάφορες χρεώσεις για οικιακό καταναλωτή και μικρό εμπορικό καταναλωτή όπως ισχύουν τον Ιούλιο του 2014.

Οικιακό τιμολόγιο
Ετήσια κατανάλωση (kWh) 4.500
Χρέωση ενέργειας (Ανταγωνιστικές χρεώσεις, €/kWh) 0,1059
Χρέωση ενέργειας (Δίκτυο Μεταφοράς, €/kWh) 0,0059
Χρέωση ενέργειας (Δίκτυο Διανομής, €/kWh) 0,0224
Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (€/kWh) 0,0070
ΕΦΚ (€/kWh) 0,0022
Ειδικό Τέλος 5‰ 0,0004
ΕΤΜΕΑΡ (€/kWh) 0,0263
Λοιπές επιβαρύνσεις (€/kWh) 0,0005
ΣΥΝΟΛΟ (€/kWh) 0,1706
ΦΠΑ 0,0221
ΣΥΝΟΛΟ (€/kWh) 0,1927

Εμπορικό τιμολόγιο Γ21
Ετήσια κατανάλωση (kWh) 10.000
Χρέωση ενέργειας (Ανταγωνιστικές χρεώσεις, €/kWh) 0,1021
Χρέωση ενέργειας (Δίκτυο Μεταφοράς, €/kWh) 0,0058
Χρέωση ενέργειας (Δίκτυο Διανομής, €/kWh) 0,0228
Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (€/kWh) 0,0182
ΕΦΚ (€/kWh) 0,0050
Ειδικό Τέλος 5‰ 0,0004
ΕΤΜΕΑΡ (€/kWh) 0,0309
Λοιπές επιβαρύνσεις (€/kWh) 0,0005
ΣΥΝΟΛΟ (€/kWh) 0,1857
ΦΠΑ 0,0427
ΣΥΝΟΛΟ (€/kWh) 0,2284

Αφαιρώντας τα ΥΚΩ, ο συμψηφισμός θα γίνεται, για μεν τον οικιακό καταναλωτή περίπου στα 0,185€/kWh (περιλαμβανομένου του ΦΠΑ), για δε τον εμπορικό καταναλωτή (που υπάγεται στο εν λόγω τιμολόγιο) στα 0,165 €/kWh.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ NET‐METERING

 Εξετάζουμε το τι επιπτώσεις έχουν στην αποπληρωμή ενός μικρού οικιακού ή εμπορικού συστήματος οι ρυθμίσεις για το net‐metering που περιγράψαμε προηγουμένως. Η ανάλυση γίνεται ενδεικτικά για ένα νοικοκυριό που εγκαθιστά ένα φωτοβολταϊκό ισχύος 3,5 kWp και μια μικρή επιχείρηση που εγκαθιστά ένα φωτοβολταϊκό ισχύος 20 kWp.

 ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΟ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟ

 1. Ενδεικτικό κόστος συστήματος 7.000,00€ – 8.000,00€ (περιλαμβάνει ΦΠΑ 23% και κόστος σύνδεσης)
 2. Ενεργειακή απόδοση 1.400 – 1.500 kWh/kWp
 3. Μέση ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας: 5.000 kWh
 4. Μέση ετήσια πτώση παραγωγικότητας 0,2%
 5. Μέση ετήσια αύξηση τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας 0 – 3%
 6. Ετήσιο λειτουργικό κόστος 1% της αρχικής επένδυσης
 7. 100% ιδία κεφάλαια
 8. Χρόνος απόσβεσης: 7 – 9 έτη
 9. Βαθμός απόδοσης της επένδυσης: 11% – 14%
 10. Εξοικονόμηση – όφελος στα 25 έτη > 20.000€

 ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΟ

 1. Ενδεικτικό κόστος συστήματος 28.000,00€ – 30.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ – περιλαμβάνει κόστος σύνδεσης)
 2. Ενεργειακή απόδοση 1.400 – 1.500 kWh/kWp
 3. Μέση ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας: 29.000 kWh
 4. Μέση ετήσια πτώση παραγωγικότητας 0,2%
 5. Μέση ετήσια αύξηση τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας 0 – 3%
 6. Ετήσιο λειτουργικό κόστος 1% της αρχικής επένδυσης
 7. 100% ιδία κεφάλαια
 8. Χρόνος απόσβεσης: 5 – 6 έτη
 9. Βαθμός απόδοσης της επένδυσης: 16% – 20% (προ φόρων)
 10. Εξοικονόμηση – όφελος στα 25 έτη > 110.000€