Στόχοι

Η εταιρεία CPCengineering, λειτουργεί βασισμένη σε ολοκληρωμένα μοντέλα στρατηγικού σχεδιασμού, με αυξανόμενους ρυθμούς ανάπτυξης, θέτοντας στόχους βραχυπρόθεσμους, μεσοπρόθεσμους και μακρυπρόθεσμους. Υλοποιεί τη φιλοσοφία του κύκλου Σχεδιασμός, Πράξη, Έλεγχος, Δράση (Plan, Do, Check, Act) και εντάσσει τα δεδομένα της ανάδρασης αυτού του κύκλου στη λειτουργία και το σχεδιασμό της.

 Βασίζεται στην εμπειρία και τις γνώσεις του παρελθόντος, ανταποκρίνεται στις προκλήσεις του σήμερα και εδραιώνεται σε σταθερές βάσεις. Φροντίζει να βρίσκεται μπροστά από τις εξελίξεις, αξιολογώντας τη δυναμικότητα της σύγχρονης εποχής και προετοιμάζεται για τις νέες δυνατότητες και προκλήσεις που επιφυλάσσει το μέλλον.

 Οι βασικοί στόχοι της CPCengineering ενδεικτικά, συνίστανται στα παρακάτω:

– Παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, πάντα προσαρμοσμένων στις τεχνικές απαιτήσεις των έργων, καθώς και στις απαιτήσεις και ανάγκες του πελάτη.

– Προσφορά ανταγωνιστικών τιμών για υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

– Διεύρυνση της πελατειακής της βάσης βασιζόμενη στην ‘από στόμα σε στόμα’ διαφήμιση, συνέπεια της ικανοποίησης των ήδη υπαρχόντων πελατών της.

– Συνεχής ενημέρωση και επιμόρφωση των στελεχών της CPCengineering σε θέματα τεχνολογιών αιχμής.

– Συνεχής έλεγχος και αξιολόγηση των επιχειρησιακών διαδικασιών της εταιρείας για τη βελτιστοποίηση και την αύξηση της απόδοσής της.

 Η στρατηγική ανάπτυξης που έχει θέσει η CPCengineering με την εκπλήρωση των πιο πάνω στόχων της, οδηγεί στην αντιμετώπιση της πρόκλησης για την επίτευξη των μεσοπρόθεσμων στόχων που έχουν τεθεί, πάντα προσαρμοζόμενων στα νέα δεδομένα που η μεταβλητότητα μιας παγκοσμιοποιημένης αγοράς επιφυλάσσει, οι οποίοι ενδεικτικά αναφέρονται πιο κάτω:

– Διεύρυνση της γκάμας των προσφερόμενων υπηρεσιών της CPCengineering

– Εισχώρηση της CPCengineering σε έργα πέραν του ελλαδικού χώρου.

– Αποκλειστικές συνεργασίες με διεθνώς αναγνωρισμένες εταιρείες σε προϊόντα και τεχνολογίες αιχμής.

– Εκσυγχρονισμός των υποδομών της CPCengineering.

– Ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των έργων της σε συνδυασμό με τεχνολογία αιχμής.

 Το όραμα της CPCengineering είναι η εδραίωσή της, ως μία εταιρεία πελατοκεντρική, καινοτόμος, αξιόπιστη και με διακριτά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, ανανεώνοντας και εμπλουτίζοντας συνεχώς την προσφερόμενη γκάμα υπηρεσιών της προσαρμοζόμενη στις προκλήσεις και απαιτήσεις ενός συνεχόμενα ευμετάβλητου τεχνολογικού και τεχνικού περιβάλλοντος.