Η/Μ Μελέτες

Η CPCengineering και οι μηχανικοί της, αναλαμβάνουν την εκπόνηση Η/Μ Μελετών για:

    • Έκδοση Οικοδομικής Αδείας
    • Κατασκευή Η/Μ εγκαταστάσεων
    • Άδειες Λειτουργίας

Ενδεικτικά, παρατίθενται οι συνηθέστερες περιπτώσεις Η/Μ Μελετών:

– Ύδρευση& Αποχέτευση

– Θέρμανση& Κλιματισμός

– Φυσικό Αέριο

– Πυρόσβεση και Πυρασφάλεια

– Ηλεκτρολογικά

– Μελέτες Ενεργειακής Απόδοσης κατά ΚΕΝΑΚ

Οι Η/Μ Μελέτες συντάσσονται και διεκπεραιώνονται πάντα σύμφωνα με την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία και τα σχετικά πρότυπα, με τη χρήση κατάλληλου και αναγνωρισμένου λογισμικού.

Επίσης, πέρα από τη Μελέτη, η CPCengineering αναλαμβάνει και τη διεκπεραίωση των απαιτούμενων διαδικασιών με τις αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες όπου αυτό είναι απαραίτητο, εξοικονομώντας χρόνο και κόπο από τον πελάτη.