Η/Μ Εγκαταστάσεις

Τα στελέχη της CPCengineering, έχοντας δεκαετή εμπειρία στην κατασκευή και επίβλεψη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων υψηλών προδιαγραφών , μπορούν να υποστηρίξουν σε επίπεδο μελέτης, σχεδιασμού, οργάνωσης αλλά και σε επίπεδο κατασκευής οποιαδήποτε ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση.

Η δυνατότητα των μηχανικών της CPCengineering να μελετήσουν, σχεδιάσουν και οργανώσουν παράλληλα, projects ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, παρέχει στον πελάτη τη δυνατότητα να επικοινωνεί με ένα ουσιαστικά ‘κέντρο’ επεξεργασίας πληροφοριών και λήψης αποφάσεων επί τεχνικών θεμάτων, από την αρχή έως το τέλος του έργου που θέλει να υλοποιήσει.

Η CPCengineering συνεργάζεται με εξειδικευμένα συνεργεία και προμηθευτές, που έχουν αξιολογηθεί για την εμπειρία, την αξιοπιστία και την ποιότητα των προϊόντων/υπηρεσιών που προσφέρουν στην κατασκευή ηλεκτρομηχανολογικών έργων.

Ενδεικτικά, η CPCengineering, αναλαμβάνει:

  • Ανακαινίσεις κατοικιών και γραφειακών χώρων (ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, κλιματισμό, θέρμανση, ασθενή ρεύματα, συναγερμοί, κλπ).
  • Πέραν των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων η CPCengineering, έχει τη δυνατότητα και την τεχνογνωσία, καθώς και τους κατάλληλους συνεργάτες για να αναλάβει και οικοδομικές εργασίες.
  • Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις σε βιοτεχνικούς/βιομηχανικούς χώρους
  • Τεχνική υποστήριξη και συντήρηση εφόσον ο πελάτης επιθυμεί, μετά την ολοκλήρωση κάθε έργου.

Η τεχνική διαχείριση των έργων υλοποιείται από τη CPCengineering, διασφαλίζοντας τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί σε όλα τα στάδια των έργων, καθώς και το χρονοδιάγραμμα για κάθε περίπτωση, το οποίο συναποφασίζεται μαζί με τον πελάτη, λαμβανομένου υπόψη των όποιων περιορισμών ή δυνατοτήτων που προκύπτουν στο κάθε έργο.

Η γνώση των στελεχών της CPCengineering περί των νέων τεχνολογιών, υλικών και προϊόντων και η συνεχής ενημέρωσή τους μέσω συνεργατών, προμηθευτών, σεμιναρίων, αλλά και του ιστορικού των ήδη εκτελεσμένων έργων, το οποίο λειτουργεί δυναμικά και αξιολογείται από την εταιρεία, παρέχει τη δυνατότητα στους μηχανικούς της εταιρείας να προτείνουν στον πελάτη τον αρτιότερο τεχνικό εξοπλισμό και την ορθή εφαρμογή του για κάθε περίπτωση, λαμβάνοντας πάντα υπόψη την ιδιαιτερότητα κάθε έργου αλλά και τη οικονομοτεχνικά συμφερότερη λύση για τον πελάτη.